Odovzdávanie Ceny dekanky za rok 2019

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa opäť udeľovala Cena dekanky.

„Po zasadnutí posledného tohtoročného kolégia dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre 12. decembra 2019 sa uskutočnilo už tradičné oceňovanie pracovníkov a doktorandov fakulty za mimoriadnu činnosť v končiacom sa kalendárnom roku,“ informovala FF UKF v Nitre.

Vedenie fakulty posúdilo predložené nominácie a Cenu dekanky FF UKF v Nitre v roku 2019 udelilo za kvalitné aktivity a výstupy výnimočne až 5 nominantom.

Ocenenie v kategórii vedeckovýskumná a projektová činnosť získala Zdenka Gadušová z Katedry anglistiky a amerikanistiky za úspešné ukončenie riešenia projektu APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií učiteľov.

V rámci projektu vzniklo 8 knižných publikácií a množstvo vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku i v zahraničí. Na medzifakultnom projekte participovalo viac ako 30 vedeckých pracovníkov a doktorandov.

zdroj: artyfilmbook.sk

Na Cenu dekanky za publikačnú činnosť bolo nominovaných hneď desať kvalitných výstupov.

„Po dôslednom posúdení však Cenu dekanky získali Andrej Zahorák z Katedry translatológie a Dominik Repka z Katedry archeológie,“ dodala FF UKF v Nitre.

Andrejovi Zahorákovi vyšli v roku 2019 autorská monografia Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena, kapitola v monografii A Reflection of Man and Culture in Language and Literature a dva knižné preklady – Počkajte si na happy end vo vydavateľstve Ikar a Izolovaní vo vydavateľstve Tatran.

Dominik Repka bol v roku 2019 autorom a spoluautorom troch hlavných kapitol v dôležitej vedeckej monografii Chotín VII. Sídlisko z doby halštatskej, rímskej a stredoveku, ktorá bola dlhodobo očakávaná u odbornej verejnosti. „Publikoval aj v zborníku z vedeckej konferencie a bol spoluautorom troch vedeckých štúdií v časopise Studia Historica Nitriensia,“ uviedla Katedra archeológie FF UKF v Nitre.

Lingvafest 2019
zdroj: fb Katedra romanistiky FF UKF

Cenu dekanky za spoluprácu so študentskou komunitou získala Zuzana Civáňová z Katedry romanistiky, ktorá je už niekoľko rokov hlavnou organizátorkou festivalu hispánskej kultúry a jazyka známej pod názvom Dni hispánskej kultúry. V tomto roku uskutočnil už jedenásty krát.

„Civáňová sa taktiež už druhý rok aktívne angažuje pri zabezpečení prezentácie jazykových katedier FF UKF za účelom propagácie študijných programov na veľtrhu cudzích jazykov Lingvafest,“ vysvetlila FF UKF a doplnila, že v tomto roku sa ocenená tiež zhostila aktívnej roly tútorky v rámci mobility na Univerzite v Havane na Kube pre šesť študentiek denného štúdia španielskeho jazyka a literatúry.

zdroj: eurolitnetwork.com

V kategórii publikačná činnosť doktoranda získala ocenenie Judita Ondrušeková z Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Aktívne prezentovala výsledky svojej výskumnej činnosti na zahraničných vedeckých konferenciách a jej štúdie boli publikované v indexovaných časopisoch a v zahraničných vedeckých publikáciách, ako napr. Morality and values in Pavel Vilikovský’s The Autobiography of Evil v databázovej Ars Aeterne.

Televízia Nitrička

Forgot Password