O finančnú pomoc môžu žiadať zamestnanci aj študenti

Balik pomoci pre ľudí ekonomicky postihnutých pandémiou koronavírusu sa rozšíril na zamestnancov a študentov pracujúcich na dohodu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha formou dotácie aj fyzickým osobám, ktoré v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie nemajú žiadny príjem. O SOS dotáciu môže žiadať osoba, ktorá z dôvodu pandémie nemá príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej ani zo závislej činnosti, pričom túto prácu vykonávala ešte 12. marca, teda pred vyhlásením krízovej situácie.

Na dotáciu majú nárok aj študenti, nie však všetci.

Študenti, ktorí majú uzatvorenú dohodu na celý rok, ale pracujú nepravidelne alebo len občas pár hodín alebo dní do mesiaca a ktorým sa z dôvodu krízy nezmenila situácia, na takúto dotáciu nárok nemajú. „Žiadateľom o dotáciu môže byť len študent, ktorý mal v marci a apríli 2020 vykonávať činnosť na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta, v predchádzajúcich mesiacoch ju pravidelne vykonával a mal z nej príjem, avšak z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie túto prácu vykonávať nemohol,“ uvádza ministerstvo. Keďže dotácia má čiastočne kompenzovať stratu príjmu, bežný príjem pred mimoriadnou situáciou by mal byť aspoň taký, aká je suma kompenzácie.

Zdroj: Pixabay.com

Žiadateľ o dotáciu tiež nemôže byť poberateľom dôchodku, dávky v nezamestnanosti, dávky nemocenského zabezpečenia alebo podobnej dávky zo zahraničia. Vylúčení sú aj príjemcovia pomoci v hmotnej  núdzi a poberatelia rodičovského príspevku a príspevku na opatrovanie. Adept o takúto dotáciu zároveň nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc.

Dotáciu ministerstvo poskytuje v sume 210 eur mesačne. Za mesiac marec je výška dotácie 105 eur.

Podmienkou poskytnutia dotácie je predloženie vyplnenej a podpísanej žiadosti Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom súčasťou je aj čestné vyhlásenie, ktoré môže byť predmetom následných kontrol. Žiadosti za marec a apríl je možné zasielať poštou do 15. mája. V prípade, že žiadateľ ministerstvu neoznámi do 20. mája opätovné vykonávanie činnosti s nárokom na príjem, nárok na dotáciu trvá aj v máji a dotácia bude vyplatená do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak však bude počas kontroly zistená nepravdivosť údajov uvedených v žiadosti, môže byť táto skutočnosť klasifikovaná ako podvod s trestnoprávnymi dôsledkami a žiadateľ by bol v takomto prípade povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo v rámci projektu Prvá pomoc poskytuje dotácie zamestnávateľom, zamestnancom, firmám aj SZČO, ktorých sa situácia ohľadom pandémie koronavírusu nepriaznivo ekonomicky dotkla.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password