NOCR vyhlásila súťaž návrhov na revitalizáciu vnútrobloku Zoborského kláštora

Zámerom verejnej anonymnej jednoetapovej projektovej súťaže je získať najvhodnejší návrh revitalizácie historického areálu bývalého Kalvínskeho kláštora, informovala radnica.

Lehota na predkladanie návrhov je stanovená do 8. decembra.

Návrh musí zohľadňovať mieru dostavby areálu, ako aj nevyhnutné dotvorenie areálu s náučnými chodníkmi tak, aby areál spĺňal svoju historicko-náučnú funkciu.

Cieľom návrhu by malo byť také riešenie, ktoré zohľadní špecifické územie, napojenie na existujúcu štruktúru areálu a prepojenie s plánovanou výstavbou infocentra. Podľa radnice v neposlednom rade je potreba doriešenia statickej dopravy, pohybu peších tak, aby sa bral do úvahy význam lokality z hľadiska ochrany pamiatok a ochrany životného prostredia. Od návrhov sa zároveň očakáva riešenie debarierizácie a zveľadenie verejných priestranstiev, ktoré budú poskytovať atraktívne, užívateľsky príjemné a prevádzkovo bezpečné prostredie s primeranou funkčnou náplňou, v ktorom bude možné vykonávať voľnočasové a rekreačné aktivity pre rozličné vekové skupiny.

Televízia Nitrička

Forgot Password