Colníci varujú! Lieh vyrobený v pestovateľských páleniciach sa nesmie predávať

Colný úrad v Nitre zaznamenal počas posledných mesiacov tohto roku viaceré pokusy predaja liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici.

Podľa zákona je takto vyrobený lieh určený len pre osobnú spotrebu pestovateľa ovocia a jeho domácnosti. Nemôže sa stať predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
Nitrianski príslušníci finančnej správy len v predvianočnom období zaznamenali 8 takýchto prípadov.

Najnižšia pokuta za nelegálny predaj liehu je 332 eur.

„Pestovateľovi ovocia a jeho domácnosti platná legislatíva umožňuje za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka, v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t.j. 43 litrov 100%-ného alkoholu s použitím zníženej sadzby spotrebnej dane z liehu (5,40 eur/la), čo predstavuje zníženie o polovicu základnej sadzby,” informuje Finančná správa Slovenskej republiky.

Drobní pestovatelia si môžu uplatniť takéto finančné zvýhondnenie len v prípade, že sa takto vyrobený lieh nestane predmetom ďalšieho predaja.

zdroj: Fb – Finančná správa

Colný úrad apeluje na pestovateľov ovocia, ktorí využívajú služby pestovateľských páleníc, aby dodržiavali stanovy zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Z ktorých vyplývajú obmedzenia využívania liehu vyrobeného v týchto páleniciach len pre vlastnú potrebu pestovateľa a jeho domácnosti.

V prípade porušenia zákona vám môže colný úrad udeliť pokutu vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúknaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh.

Televízia Nitrička

Forgot Password