Nitra hospodárila pozitívne s plusom takmer 5 miliónov eur

Mestské zastupiteľstvo minulý týždeň rokovalo o záverečnom účte. Nitra v roku 2019 hospodárila s takmer 5 miliónovým prebytkom.

Kladný výsledok hospodárenia v hodnote 4 790 030,79 eur vyplýva z záverečného účtu mesta, Nitra teda v predchádzajúcom roku hospodárila pozitívne. „Treba však zdôrazniť, že v prebytku rozpočtu sú započítané aj nevyčerpateľné účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 664 188,41 eur, ktoré možno použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté,“ píše vo svojom stanovisku hlavná kontrolórka Darina Keselyová. Rozdiel medzi celkovým výsledkom hospodárenia a nevyčerpateľnými účelovými prostriedkami z minulých rokov predstavuje sumu 4 125 842,98 eur. Hlavná kontrolórka ho odporučila použiť na financovanie investičných akcií mesta. V zmysle zákona je však obec povinná z prebytku zníženého o nevyčerpané účelové prostriedky minulých rokov vytvárať aj rezervný fond najmenej vo výške 10 percent. Spracovateľ návrhu uznesenia navrhol prebytok rozpočtu odviesť do rezervného fondu v plnej výške.

Za plusový výsledok hospodárenia Nitry môžu vyššie príjmy i dosiahnuté úspory.

Rozpočtové bežné príjmy mesta (71 411 602,52 eur) boli v skutočnosti prekročené o 257 606,29 eur. „Pozitívne možno hodnotiť predovšetkým plnenie vlastných príjmov zahŕňajúcich dane z nehnuteľností (106,7%), dane za špecifické služby (103,4%) a ostatné príjmy – predovšetkým z dobropisov, refundácií a príjmov z hazardných hier (151,7%),“ píše sa v prerokovanom materiály. Naopak, príjmy z podnikania a z vlastníctva sa znížili, nedosiahol sa ani predpokladaný výnos z dane z príjmov fyzických osôb. Úspory v porovnaní s rozpočtovanou čiastkou vo výške viac ako 4 milióny eur sa prejavili najmä v položkách mzdy, platy, služobné a ostatné osobné vyrovnania (93,7%), služby (93,7%), rutinná a štandardná údržba (89,7%), materiál (77,7%), energie (93,9%) a splácanie úrokov (88,5%).

Foto: Pixabay.com

Poslanci rozhodli, že peniaze z rezervného fondu zatiaľ čerpať nebudú.

Nitra podľa primátora Mareka Hattasa čaká na vyjadrenia ministerstiev financií a školstva, ako budú sanovať výpadky samospráv spojených s koronakrízou. Cez Úniu miest Slovenska vedenie mesta tlačí na ministerstvo financií, aby dofinancovalo príjmy minimálne vo výške príjmov z roku 2019. „Ak k tomu dôjde, tak bude situácia v meste ľahšia a budeme môcť dávať viac peňazí do doplnkových služieb,“ povedal Marek Hattas. O využití peňazí z rezervného fondu tak poslanci rozhodnú až keď bude známa pomoc štátu samosprávam.

Už teraz je však viac-menej jasné, na čo budú financie použité.

„Pripravujeme sa na to, že budeme musieť dofinancovať nedoplatok za služby v mestskej hromadnej doprave, Potrebujeme tiež pomôcť trom školám, ktoré sú finančne poddimenzované, máme tu havarijné stavy, ktorými sa musíme zaoberať,“ spresnil primátor. Mesto teda peniaze z rezervného fondu dokáže využiť pomerne rýchlo.

Čo hovoria na hospodárenie Nitry mestskí poslanci? Záverečnému účtu mesta sa venoval aj Jozef Jurík v reportáži TV Nitrička.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password