Nitra a mesto mladých

Mestské zastupiteľstvo zasadlo v mimoriadnej schôdzi v utorok 25. februára 2020.

V rokovacej miestnosti sa na rad dostal bod č.4 – Materiál č. 460/2020. Ten obsahuje žiadosť o schválenie dotácie pre projekt s názvom „Nitra Mladých“. Úvodné slovo dostal viceprimátor Miroslav Špoták. Gro projektu je podľa jeho slov zameraná na podporu aktivít, na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku, na miestnej regionálnej úrovni, reflektujú ciele a výzvy mládežníckej politiky.  

Projekt zahŕňa

  • analýzu aktuálneho stavu existujúcich opatrení na miestnej úrovni zameraných na mladých ľudí
  • zisťovanie a analýzu potrieb mladých ľudí v meste Nitra
  • identifikovanie najvážnejších problémov a výziev, ktorým čelia mladí ľudia
  • porovnanie zistení s informáciami na európskej národnej, regionálnej úrovni
  • analýzu a mapovanie kľúčových aktérov
  • tvorbu strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže participatívnym spôsobom

„Ciele a aktivity budú realizované prostredníctvom vytvorenej pozície Koordinátora práce s mládežou na plný úväzok na obdobie do konca roku 2020. Kľúčová je teda výška, ktorú by sme žiadali ako dotáciu 18 000 eur plus je tam spolufinancovanie 10%, čiže celé výdavky projektu by boli maximálne 20 000 eur,“ vysvetľuje viceprimátor.

Rozprava k materiálu zaznamenala reakciu poslanca Pavla Obertáša, ktorý sa zaujímal o udržateľnosť pozície a náplň práce daného povolania: „Momentálne si myslím, že nie sme v takej finančnej kondícii. Som za uchádzanie sa o každý rozumný projekt, ale tam 2 000, tam 4 000, tam 10 000… Nemáme na základné veci, povieme si to na rovinu.“ Svoje otázky položila aj Marta Rácová: „Predrečníci už naznačili, že majú obavy, či je to systémové riešenie a do akej miery je momentálne aktuálne, do akej miery ho aktuálne potrebujeme.“

Poslancom zapojeným do diskusie viceprimátor mesta Miroslav Špoták odpovedal a vysvetlil plánované skutočnosti. Po objasnení mnohých otázok návrh na predloženie žiadosti o dotáciu prešiel a bol schválený.

V prípade pripomienok alebo námetov na články ma neváhajte kontaktovať na adresu barbora.blaskova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password