Náklady na likvidáciu odpadu stúpajú. Mesto zvyšuje poplatky

Od budúceho roku sa poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu zvýšia o približne sedem eur na osobu za rok.

Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa aj riaditeľa Nitrianskych komunálnych služieb (NKS) Ladislava Peniaška ide o nevyhnutný krok. Platná legislatíva prikazuje mestám a obciam od januára 2021 zavedenie triedeného zberu a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Pre Nitru tento krok predstavuje jednorazový náklad za nákup hnedých nádob vo výške 66 000 eur aj pravidelné výdavky v súvislosti so zberom, zvozom, spracovaním a uložením BRKO na konpostáreň. Konkrétne ide o sumu 22 eur za každú nádobu a zvoz, dokopy 343 200 eur ročne. Táto suma by sa mala do poplatku za odpady premietnuť zvýšením o 4,38 eur ročne. Podľa mestských poslancov existujú aj iné alternatívy (komunitné kompostoviská či bioplynové stanice). Tie však podľa riaditeľa NSK nie sú zrealizovateľné alebo ekonomicky výhodné.

Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje výšku poplatku za komunálne odpady v Nitre, je zvýšenie sadzieb za uloženie odpadov.

Tie závisia od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. „V Nitre momentálne vykazujeme 42,2%-nú úroveň vytriedenosti, čomu zodpovedá na rok 2020 poplatok vo výške 12 Eur za tonu ZKO,“ uvádza prerokovaný materiál. Už v roku 2021 by sa táto sadzba pri 40-percetnej úrovni vytriedenia mala zvýšiť na 18 eur, čo doterajšie náklady zvýši o 180 000 eur. Nikto však nevie zaručiť, že pomerne priaznivé percento vytriedeného odpadu sa v meste pod Zoborom nezníži a Nitra neklesne do skupiny s vyššou sadzbou. Finančný nárast poplatku za komunálne odpady sa teda môže pohybovať od 2,30 eur až po 3,85 eur mesačne.

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov
Zdroj: Zákon č. 330/2018 Z. z.

Do sadzby poplatku sa premietne i dlhodobý deficit, ktorý radnica pravidelne dofinancováva z iných príjmov.

S podobnou situáciu sa pasujú takmer všetky samosprávy. Výnosy z miestneho poplatku dlhodobo nedokážu pokryť všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom mesta. Navyše, existuje predpoklad, že tieto výdavky budú rásť aj naďalej. Ak by sa mal rozpočtový deficit z roku 2020 premietnuť do sadzby za odpady, išlo by o navýšenie 1,17 eur za rok na obyvateľa.

Na vyrovnanie rozpočtu a pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s odpadovým hospodárstvom tak samospráva potrebuje zvýšiť poplatok za KO minimálne o 7,85 eur, v prípade zmeny percentuálnej úrovne vytriedenosti až o 9,38 eur ročne.

Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo zvýšenie sadzby za komunálne odpady z doterajších 29,92 eur na 37 eur na obyvateľa za rok.

Napriek tomu je jasné, že ani toto navýšenie nebude v oblasti odpadov postačovať na 100-percentné vyrovnanie prímov a výdavkov na rok 2021. Sadzba poplatku za komunálne odpady sa teda zvyšuje aj subjektom, ktoré majú zavedený množstevný zber, a to z 0,020 eur na 0,024 eur za 1 liter odpadu. „Spolu s navrhovanou sadzbou 0,10137 eur za osobu na kalendárny deň by to malo postačovať na vyrovnanie očakávaného deficitu v roku 2021 v tejto programovej oblasti,“ uzatvára radnica.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password