Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2020

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre bol schválený vyrovnaný rozpočet mesta Nitry pre rok 2020.

Mesto by malo v roku 2020 hospodáriť s príjmami v objeme 73 434 640 eur. Predpokladané výdavky dosahujú rovnakú sumu. Poslanci vzali na vedomie aj rozpočet mesta na roky 2021 – 2022.

Hlavná kontrolórka mesta Nitry Darina Keselyová odporučila navrhovaný rozpočet na rok 2020 schváliť, a to vrátane doplňujúceho návrhu, ktorý rieši reálnu výšku prognózy dane z prímov fyzických osôb. Ten obsahuje nový návrh uznesení, v ktorých sa príjmová stránka rozpočtu zvyšuje o 325 tisíc eur. Rozpočet na roky 2021 – 2022 odporučila poslancom vziať na vedomie.

Návrh viacročného rozpočtu podľa kontrolórky reálne odráža finančnú situáciu mesta a je spracovaný v súlade s potrebným zákonmi: „Konštatujem, že návrh rozpočtu nezvyšuje zadlženosť mesta a bol zostavený na reálnych predpokladoch a zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.“

V prvom pozmeňovacom a zároveň doplňovacom návrhu pribudol aj zoznam investičných akcií schválených v rozpočte z roku 2019.

Tie budú do rozpočtu zaradené aj v roku 2020. Sú to teda akcie, ktoré sú v predchádzajúcom rozpočte, ale nie je ich možné preniesť s konkrétnymi číslami. Mesto však vie, že čiastočné finančné zdroje na ich prenos existujú.

„Týmto ubezpečujem všetkých, že tak ako tento rok, aj budúci rok budeme mať všetky naše zákonné povinnosti splnené. To znamená, že dáme viac ako 1,1 milióna eur na opravu školských budov a zároveň aj budúci rok dofinancujeme tri školy, ktoré financujeme každý rok,“ poznamenal Marek Hattas, primátor mesta Nitry. Ako zdroj peňazí uviedol záverečný účet, z ktorého by mali mestu budúci rok v apríli zostať približne 3 milióny eur.

V rozprave najviac rezonovalo vystúpenie Marty Rácovej, ktorá predložila druhý pozmeňovací návrh rozpočtu mesta. Nepáčilo sa jej najmä rozdelenie financovania na dve etapy – fixácia v rozpočte a prísľub neskoršieho dofinancovania zo záverečného účtu.

Poslankyňa Marta Rácová

Niektoré školy podľa nej ostávajú nedofinancované a prioritu majú menej dôležité záležitosti. „Nemáme dofinancované tri školy. V Drážovciach, v Krškanoch a na  Krčméryho ulici, kde nárast platov predstavuje viac ako 314 tisíc eur,“ pripomenula Rácová. Tieto zdroje pritom podľa nej slúžia len na prežitie. Podľa Rácovej sa dajú niektoré položky v rozpočte prehodiť, niektoré zafixovať teraz, iné preložiť na záverečný účet.

Vo svojom návrhu preto odporučila vnútornej správe odňať z položky mzdy a platy 500 tisíc eur a prerozdeliť ich v odbore školstva, mládeže a športu. Spomenutých trom základným školám prispieť sumou 315 tisíc eur,  na vybavenosť školských jedální dať 100 tisíc eur a na učebné pomôcky základnej umeleckej školy, centra voľného času a základných škôl prispieť sumou 85 tisíc eur. „Tak, ako môžeme riešiť školstvo v apríli alebo v marci pri záverečnom účte, tak môžeme aj vnútornú správu,“ uzavrela Rácová.

Rozhodnutie financovať niektoré položky až po schválení záverečného účtu mesta sa nepáčilo viacerým poslancom, medzi nimi napríklad Milošovi Dovičovičovi a Štefanovi Štefekovi.

Zatiaľ čo prvý pozmeňovací a doplňovací návrh bol mestskými poslancami prijatý, návrh poslankyne Rácovej neprešiel. Za návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2020 – 2022 spolu s prvým pozmeňovacím a doplňovacím návrhom celkovo hlasovalo 18 poslancov, len dvaja poslanci boli proti prijatiu tohto návrhu a traja poslanci sa hlasovania zdržali.

Hlasovanie za návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2020 – 2022

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password