Mesto zaviedlo novú daň

Za každý štvorcový meter pozemnej stavby na území mesta obyvatelia zaplatia 20 eur.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj umožňuje samosprávam zaviesť novú daň. Mestá a obce môžu pri nových stavbách od občanov žiadať financie. Podľa Zákona 447/2015 Z. z. „Poplatok za rozvoj môže ustanoviť obec na svojom území, v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením.“

Práve o takomto všeobecne záväznom nariadení hlasovali poslanci na 13. a zároveň poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Schválením návrhu VZN sa na celom území mesta Nitry ustanovuje miestny poplatok za rozvoj. „Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby,“ uvádza sa v materiáli z rokovania.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Daň za rozvoj sa týka:

  • Stavieb na bývanie,
  • stavieb na pôdohospodársku produkciu, skleníkov, stavieb pre vodné hospodárstvo, stavieb využívaných na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  • priemyselných stavieb a stavieb využívaných na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
  • Stavieb na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavieb využívaných na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
  • ostatných stavieb.

Daň za rozvoj sa nebude týkať všetkých stavieb.

Sociálne bývanie, zdravotnícke zariadenia, kultúrne inštitúcie, stavby slúžiace školám, sociálnym službám, športovým účelom, na vykonávanie náboženských obradov, na obranu štátu, stavby s osvedčením významnej investície, či skleníky do 1000 m2 a stavby na uskladnenie poľnohospodárskej produkcie do 1500 m2. Pri týchto stavbách sa poplatok za rozvoj neplatí.

Mestský úrad v Nitre

Poplatok za každý aj začatý m2 bol stanovený sumou 20 €. Týka sa fyzických osôb aj firiem. Rozhodnutie vstúpi do platnosti 1. januára 2020.

„Dôvodom zavedenia poplatku za rozvoj je kompenzácia negatívnych externalít vzniknutých v súvislosti s realizovanou výstavbou v meste Nitra a zabezpečenie zdrojov na budúce výdavky súvisiace predovšetkým so zvýšenými nárokmi na budovanie dopravnej a sociálnej infraštruktúry spojenej predovšetkým s realizáciou nových developerských aktivít v meste,“ informuje prerokovaný materiál.

Foto ilustračné (zdroj: pixabay.com)

Má ísť najmä o zvyšovanie kvality prostredia budovaním parkov, detských a športových ihrísk, dobudovaním školských zariadení či spolupodieľania sa na úrovni rozvoja celomestskej, športovej dopravnej a sociálnej infraštruktúry.

Výšku predpokladaného príjmu z dane za rozvoj zatiaľ podľa radnice nie je možné na základe dostupných informácií presnejšie odhadnúť.

Podľa viceprimátora Daniela Balka môže mesto výnosmi z poplatku získať približne 250-tisíc € ročne, ale môže to byť aj viac. Na druhej strane daň za rozvoj môže odlákať ľudí z mesta. „Samozrejme, že takto reagujeme na určitý výpadok v podielových daniach. Naša snaha by mala byť, aby naše mesto malo čo najviac obyvateľov s trvalým pobytom, toto by ich mohlo odradiť,“ vyjadril sa mestský poslanec Štefan Štefek. Poslanec Mezei pripomenul, že poplatok za rozvoj zaviedli už aj viaceré obce v okolí Nitry.

Na názory ľudí sme sa boli pýtať aj v uliciach Nitry:

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password