Mesto poskytne dotáciu na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu

Ako informovala radnica, svoje žiadosti musia podať najneskôr do 15. októbra.

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 15.000 eur.

Úspešní žiadatelia ich môžu využiť na organizovanie kultúrnych podujatí, osvetové aktivity, tvorbu nových diel či celoročnú činnosť. „Zámerom podpory je rozvoj kultúry v Nitre a spestrenie i rozšírenie žánrov kultúrnych podujatí. Cieľom je vytvorenie priaznivých podmienok na rozvoj kultúrneho života a zvýšenie atraktivity mesta pre návštevníkov a turistov,“ uviedol mestský úrad.

Prioritami dotačnej schémy na rok 2024 sú podľa mesta projekty zamerané na tému identity mesta a regiónu v 20. a 21. storočí, aktivity s medzinárodným presahom i podujatia, ktoré zdôrazňujú európske hodnoty demokracie, slobody a multikultúrnej tolerancie. „Podporené budú tiež interdisciplinárne a multižánrové projekty, aktivity zamerané na umenie vo verejnom priestore a oživenie pešej zóny v Nitre či na vzájomné poznávanie kultúr a integráciu znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľov,“ doplnila radnica.

Foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password