Mesto podporilo projekt Spojme sa pre lepšiu budúcnosť

Verejno-prospešný projekt patrí organizácii BUDÚCNOSŤ, n.o.

Cieľom projektu bolo edukovať verejnosť o témach, akými sú závislosti či násilie v kontexte závislostí. Diskusné fóra sa vedú formou online odborných diskusií a majú viesť k podpore a posilneniu prevencie sociálno-patologických javov.

Zámerom je eliminovať rizikové správanie sa detí a dospelých, a tiež apelovať najmä na rodičov.

Rodičia zohrávajú kľúčovú rolu vo vytváraní bezpečného prostredia pre svoje deti v komunite, v ktorej sa nachádzajú. „Stanovené ciele v projekte sa organizácii vo veľkej miere podarilo postupne napĺňať a v období od júla do októbra zrealizovali 4 diskusné fóra, kde si prizvali viacerých odborníkov, s ktorými
rozoberali rôzne témy, ktoré boli priamo vysielané na facebookovú stránku danej organizácie, kde si ich mohla pozrieť širšia verejnosť,“
informovala nadácia.

Témy diskusií sa venovali napríklad rizikovému správaniu detí a mládeže vo virtuálnom prostredí v kontexte závislostí či závislosti, ako chorobe celej rodiny.

Dôležitá bola i téma významu starostlivosti a podpory pre odborníkov, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách. Tí sú neustále konfrontovaní i s problematikou riešenia závislostí. Projekt oslovil viaceré vekové kategórie a prispel k informovanosti verejnosti a k odtabuizovaniu tém, o ktorých je potrebné hovoriť častejšie.

Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. mohla daný projekt realizovať i vďaka finančnej podpore mesta Nitra.

Televízia Nitrička

Forgot Password