Kupovali ste, predávali alebo dedili? Mali by ste podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Čas na priznanie zmien vo vlastníctve nehnuteľností sa kráti.

„Každý daňovník, u ktorého v priebehu roka 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, pripomína radnica. Daňové priznanie je možné podať osobne aj elektronicky. Tlačivá sú k dispozícií v klientskom centre MsÚ Nitra i na webovej stránke mesta.

Priznať zmeny vo vlastníctve nehnuteľností je majiteľ povinný najneskôr do 31. januára 2021.

Zmeny, na ktoré sa povinnosť podať priznanie k nehnuteľnosti vzťahuje, sú nasledovné:

  • Predaj, kúpa alebo darovanie nehnuteľnosti – potrebné je predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby je potrebné doložiť aj skutočnú výmeru zastavanej plochy.
  • Dedičstvo – nutné je predloženie právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. „Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve,“ upozorňuje nitrianska radnica.
  • Stavebný pozemok – treba predložiť právoplatné stavebné povolenie.
  • Kolaudácia stavby – potrebujete právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy.
  • Odstránenie stavby – potrebné je rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom.
  • Zmena užívania stavby – mali by ste predložiť doklad o zmene užívania stavby.
  • Zmena charakteru pozemku
  • Dražba – potrebujete osvedčenie o priebehu dražby.

Nastať však môžu aj iné rozhodujúce zmeny pre správne určenie dane.

Do tejto kategórie patrí nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S (potrebné je predložiť fotokópiu preukazu vydaného najneskôr v roku 2020) a zahŕňa aj osoby nad 70 rokov žijúce osamelo – túto skutočnosť daňovníci zdokladujú predložením občianskeho preukazu.

Foto: ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password