Kto ťahá za nitky?

Mesto ignoruje požiadavky obyvateľov Pároviec spísané na dvoch petíciách.

Odbor stavebného poriadku vydal dňa 12.6.2019 územné rozhodnutie o umiestnení stavby na Ďurkovej ulici č.20. Podľa územného rozhodnutia má ísť o prestavbu objektu bývalej odovzdávacej stanice tepla na bytový dom s 32 parkovacími miestami na dvoch podlažiach a 20 bytmi na štyroch podlažiach. Proti komerčnému projektu uprostred vnútrobloku na Párovciach nepomohli ani dve petície, pod ktoré sa podpísalo dokopy takmer 900 obyvateľov mesta Nitra.

Späť do roku 2018

V júni minulého roku bola podaná petícia proti výstavbe. Petícia s 217 podpismi upozorňovala poslancov VMČ 2 – Staré Mesto a predstaviteľov Nitry na negatívne ekologické, dopravné i sociálne dopady tejto výstavby. Podľa členov petičného výboru bolo jedinou reakciou na tento občiansky podnet oznámenie hlavnej kontrolórky mesta Nitra – Dariny Keselyovej, že riešenie problému nie je v jej kompetencii a občania môžu svoje námietky uplatniť v územnom, príp. stavebnom konaní. Práve v tom čase však bolo cieľom petície apelovať na kompetentné orgány, aby spomínanému komerčnému projektu nevydali súhlasné stanoviská potrebné k územnému konaniu.

Spory o výstavbu pokračujú

Dňa 6.3.2019 obyvatelia Pároviec na podateľni MsÚ v Nitre podali druhú petíciu s názvom „Petícia za koncepčné riešenie zahusťovania územných zón v meste Nitra rôznymi stavbami v zmysle ochrany verejného záujmu obyvateľov, spoločnosti a za vyjadrenie nesúhlasu so stavbou : „Nadstavba energobloku 226 a prestavba na bytový dom“ na pozemkoch p. č. 953, 858/1, ktorá je v rozpore s komunálnymi a verejnými záujmami obyvateľov v danej lokalite.“ Túto, v poradí druhú  petíciu podpísalo v priebehu jedného dňa 682 občanov.

Iniciátori v nej žiadali primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre, aby v zmysle ochrany verejného záujmu obyvateľov nesúhlasili so zahusťovaním v predmetnej lokalite.

„Mestské zastupiteľstvo ani primátor mesta k tejto petícii dodnes nevydali žiadne stanovisko. Jedinou reakciou na našu aktivitu bolo vyjadrenie  hlavnej kontrolórky zo dňa 2.4.2019, že jej zasahovanie do správneho konania  by bol nesystémový krok a z uvedených dôvodov je vylúčená činnosť hlavného kontrolóra v tejto sfére činnosti samosprávy,“ tvrdí nespokojný obyvateľ Pároviec. Dňa 16.4.2019 iniciátori petície písomne vyzvali hlavnú kontrolórku mesta, aby prešetrila proces vybavovania petície. Ich výzva zostala do dnešného dňa nezodpovedaná.

Konflikt záujmov?

Začiatkom roku 2019 bol už projekt šesťpodlažnej budovy v stave územného konania. Investor nerešpektoval odporúčanie VMČ 2 komunikovať s občanmi alebo projekt upraviť v súlade so záujmami verejnosti. „Už naše prvé kontakty s Odborom stavebného poriadku MsÚ v Nitre nás utvrdzovali v tom,  že pre tento orgán bude mimoriadne náročné vydať nezávislé rozhodnutie o umiestnení stavby, najmä, ak je zástupcom investora mestský poslanec,“ tvrdí jeden z členov petičného výboru.

Spomínaným poslancom je Dávid Moravčík, člen VMČ 5 a súčasný poslanec MsZ kandidujúci za tím primátora Nitry Mareka Hattasa.

V územnom rozhodnutí Mesta Nitra sa uvádza navrhovateľ – spoločnosť 2+2 s.r.o. zastúpená splnomocneným zástupcom – spoločnosťou moravcik-schroner s.r.o., obe sídliace na spoločnej adrese, Pražskej ulici č. 2 v Nitre. Podľa výpisu z obchodného registra patrí firma zástupcu investora práve Dávidovi Moravčíkovi, v ktorej spolu s Miroslavom Schronerom figuruje ako spoločník.

V bezproblémovom vydaní územného rozhodnutia o umiestení stavby zohral pravdepodobne svoju úlohu aj fakt, že predsedom komisie územného plánovania je Moravčíkov kolega z Tímu Hattas Peter Mezei.

(S)Klamaní občania?

Veľké nádeje vkladal petičný výbor do novozvoleného primátora Mareka Hattasa, ktorý sa v predvolebnej kampani prezentoval  obyvateľom Nitry ako odporca prehusťovania centrálnych mestských častí a priaznivec občianskych iniciatív.

„Hoci sa v osobných stretnutiach i mediálnych výstupoch  vyjadroval ako podporovateľ našej iniciatívy, dňa 12.6.2019 sa ako štatutár mesta Nitra podpísal  pod územným rozhodnutím o umiestnení stavby na Ďurkovej 20,“ tvrdí člen petičného výboru.

Za jeden zo závažných problémov, na  ktorý obyvatelia v petícii č.2 upozorňovali, bola aj nedostatočná informovanosť občanov v súvislosti so spomínaným územným konaním. V rozpore s verejnou vyhláškou neboli  rozhodnutia o začatí, prerušení ani pokračovaní územného konania vyvesené  na tabuli VMČ 2 na Párovskej ulici. Rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 12.6.2019 nie je na tabuli VMČ 2 vyvesené do dnešného dňa.

„My, členovia párovského petičného výboru, vyjadrujeme veľké sklamanie a znepokojenie nad jednaním reprezentantov mesta Nitra a orgánov štátnej a verejnej správy pôsobiacich v tomto meste. V súvislosti s našimi požiadavkami a námietkami voči takmer nekontrolovanému zahusťovaniu Starého mesta sa snažíme nastaviť nové odborné a kultúrne pravidlá schvaľovania novej výstavby, ktoré nebudú zvýhodňovať výsostne komerčné záujmy investorov,“ tvrdia členovia petičného výboru.

Zároveň dodávajú, že osobná skúsenosť ich presviedča, že v Nitre sa pokračuje v trende ignorovania občianskych požiadaviek. Napriek tejto negatívnej skúsenosti chcú členovia petičného výboru ubezpečiť všetkých signatárov oboch petícii ako aj ďalších priaznivcov, že v obrane záujmov občanov budú pokračovať a využijú všetky legálne prostriedky, aby práva širokej nitrianskej verejnosti neboli potláčané na úkor úzkych záujmových skupín.    

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password