Grantový program opäť odmení kreativitu a šikovnosť mladých ľudí

Podporu od mesta Nitra v rámci grantového programu Mladí
nitrianski filantropi dostane 5 základných a 4 stredné školy v Nitre.

Hlavnou myšlienkou grantového programu Mladí nitrianski filantropi bolo podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí. Zároveň je skvelou motiváciou k prehlbovaniu záujmu o okolie v ktorom žijú a vedie ich k dobročinnosti, dobrovoľníctvu a vykonávaniu filantropických aktivít.

Program je motiváciou pre mladistvých, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo pre svoje okolie.

V tomto roku program realizovalo Mesto Nitra v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Nitrianskou komunitnou nadáciou. Rok 2021 bol určený pre cieľovú skupinu študentov a žiakov, ktorí sú z nitrianskych základných či stredných škôl, prednostne pre členov žiackych školských rád a študentských parlamentov, vo veku od 12 rokov. Dohľad a vedenie neplnoletých účastníkov bol počas realizácie celého programu zabezpečený dospelými osobami.

Program Mladí nitrianski filantropi 2021 je tvorený dvomi formátmi – vzdelávacie programy a grantový program.

Vzdelávacie programy zabezpečuje IUVENTA v spolupráci s Mestom Nitra. Program „Mladí nitrianski filantropi – Zmeňme, čo nás trápi!“ bol určený pre študentov nitrianskych stredných škôl vo veku od 15 rokov a druhý program „Mladí nitrianski filantropi – Zmeňme, čo nás trápi!“ bol určený pre žiakov z Nitry vo veku od 12 rokov. Cieľom bolo okrem podpory filantropie i získanie zručností v oblasti prípravy projektov. Výsledkom vzdelávania budú malé projekty, ktoré žiakom poskytnú možnosť získať vedomosti v oblasti prípravy projektov, na ktorých sa podieľali vo svojich tímoch.

Grantový program slúži na realizáciu vlastných projektových zámerov, ktoré si tímy mladých ľudí pripravovali počas vzdelávania. Program bude financovaný z dotácie Mesta Nitra. „Nitrianska komunitná nadácia (NKN) bude realizovať monitoring podporených projektov, ako aj poskytovať konzultačnú a poradenskú podporu mladým ľuďom pri realizácii projektových aktivít a pri vyúčtovaní projektov,“ vyjadrila sa NKN.

Do programu sa tento rok zapojilo 5 základných škôl a 4 stredné školy z Nitry: ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre, ZŠ kráľa Svätopluka, ZŠ Škultétyho 1, Nitra, ZŠ Tulipánová, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského – ZŠ / Gymnázium Golianova 68, SOŠ cestovného ruchu, Levická 40, Nitra, Piaristická spojená škola Sv. Jozefa Kalazanského – Gymnázium, Stredná zdravotnícka škola, Nitra.

Oficiálne odovzdávanie grantových šekov sa uskutoční 23. 9. od 8:30 na Mestskom úrade v Nitre.

Televízia Nitrička

Forgot Password