Finančné dotácie na športové udalosti 2020

Svoje žiadosti je možné posielať do 15. decembra 2019.

Mesto Nitra vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020 na podporu športových udalostí. Žiadosť je nutné poslať do 15. decembra tohto roku a realizácia plánovanej športovej udalosti alebo projektu musí byť v rámci kalendárneho roku 2020. Svoje žiadosti posielajte na https://nitra.egrant.sk/.

„Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport spíše na svojom zasadaní zápisnicu o posúdení doručených žiadostí o dotáciu, pričom dotáciu na podujatie prideľuje podľa nižšie uvedených kritérií bodového ohodnotenie žiadostí o dotáciu na podujatia. Dotáciu na ostatné projekty v rámci tejto výzvy prideľuje na základe svojho vlastného subjektívneho uváženia,“ informovala nitrianska radnica.

Kritériá bodového ohodnotenia:

1) Podujatie má:

 • medzinárodnú úroveň – 3 body
 • národnú úroveň – 2 body
 • regionálnu úroveň – 1 bod

2) Organizuje sa v Nitre:

 • viac ako 10 rokov – 3 body
 • viac ako 5 rokov – 2 body
 • viac ako 3 roky 1 bod

3)Počet účastníkov: /platí pre individuálne športy/

 • viac ako 100 – 3 body
 • 99 až 50 – 2 body
 • 49 – 20 – 1 bod

Počet zúčastnených družstiev: /platí pre kolektívne športy/

 • 12 a viac – 3 body
 • 11 až 8 – 2 body
 • 7 až 4 – 1 body

4) Počet registrovaných športovcov na podujatí vo veku: 5 až 23 rokov:

 • viac ako 30 – 3 body,
 • medzi 20 až 29 – 2 body,
 • medzi 15 až 19 – 1 bod

Žiadosti, ktoré nezískajú ani 5 bodov, nebudú brané do úvahy. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre na tel čísle +421 37 65 02 389.

„Pri nedodržaní podmienok zmluvy, alebo nevyčerpaní celej dotácie je žiadateľ povinný vrátiť časť dotácie, alebo celú dotáciu,“ informuje radnica.

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady? Kontaktujte ma na mailovej adrese: daniel.micik@nitrianskyhlasnik.sk :-)

Televízia Nitrička

Forgot Password