Dotácie pre kultúru a kreatívny priemysel na rok 2022

Mesto Nitra má v roku 2022 sedem priorít, ktorými sa chce zaoberať. Ide napríklad o projekty, ktoré sa venujú téme identity mesta a regiónu v 20. a 21. storočí, projekty zdôrazňujúce európske hodnoty či projekty, ktoré zvyšujú povedomie o aktuálnych environmentálnych témach.

Nitrianska galéria (foto: NH)

Oblasť je zameraná na podporu umenia v oblasti divadla, hudby, tanca, knižnej kultúry, ale aj iných odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu. Dotácie budú použité najmä na realizáciu podujatí, kultúrno-osvetových aktivít, celoročnú činnosť ale i na tvorbu nových diel.

Zámerom podpory je rozvoj kultúry na území mesta Nitry, spestrenie a rozšírenie žánrov podujatí, ktoré sa v meste realizujú, vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj kultúrneho života, ale aj zvýšenie atraktivity mesta pre návštevníkov.

Ďalším z cieľov podpory je aj propagácia nitrianskej kultúry v zahraničí, rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti či podpora kultúrnych aktivít zameraných na cudzincov, ktorí žijú a pracujú v Nitre.

Maximálna výška dotácie je 15.000 eur a termín uzávierky prijímania žiadostí je 5. 11. 2021.

„Dotácie možno poskytnúť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Nitry, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Nitry,“ informovalo mesto Nitra vo svojej výzve na predkladanie žiadostí. „Medzi oprávnené náklady, ktoré súvisia s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky žiadateľov, a to sú napríklad honoráre, prenájom priestorov, cestovné náklady, propagácie či prevádzkové náklady,“ uvádza mesto.

Televízia Nitrička

Forgot Password