Dotácie podľa nových pravidiel

Povinné spolufinancovanie aj nové termíny podávania a realizácie projektov. Pravidlá poskytovania dotácií NSK sa menia.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude od budúceho roka poskytovať dotácie po novom. Krajskí poslanci o tom rozhodli na júlovom zasadnutí.

Cieľom je zabezpečiť kvalitu realizovaných projektov, dodržiavanie účelového určenia dotácií a transparentné, hospodárne a účelové nakladanie s financiami NSK.

Medzi najvýraznejšie zmeny patrí zavedenie spolufinancovania projektov, ktoré doteraz povinné nebolo. Po novom sa žiadateľ o dotáciu musí podieľať na projekte 10 percentami z celkovej hodnoty uvedenej v žiadosti. Tento krok má žiadateľov motivovať k hľadaniu viaczdrojového financovania a primäť ich k snahe zabezpečiť svoje projekty z vlastných prostriedkov.

Podľa novej úpravy príslušných všeobecne záväzných nariadení môže byť projekt z rozpočtu NSK financovaný len jedenkrát.

„V súčastnosti sa stávalo, že na 1 projekt žiadali dotáciu aj napr. z podpory kultúry aj z podpory cestovného ruchu alebo na ten istý projekt žiadali viacerí žiadatelia,“ dôvodí prijatie opatrení NSK. Dotácie tiež budú rozdelené do kategórií podľa výšky poskytovania finančných prostriedkov a umožní sa aj odstránenie chýb v žiadostiach: „Podľa súčasnej úpravy, ak sa v žiadosti vyskytli nedostatky, žiadosť bola vyradená. Podľa novej úpravy formálne chyby opraví príslušný odbor, v prípade ostatných nedostatkov vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov.“ Nová je tiež lehota na predkladanie žiadostí – od 1.8. – 30.9., čím sa oproti pôvodnej predlžuje o 15 dní. Projekty je možné realizovať do 8. 12. a termín vyúčtovania sa z pôvodných dvoch termínov zmenil na 30 dní od realizovania projektu.

S cieľom zabezpečiť účelné využívanie dotácií sa menia aj niektoré administratívne procesy, ako rozšírenie neoprávnených výdavkov, špecifikácia akceptovateľných nákladov či doplnenie čestného prehlásenia.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password