Do prvých ročníkov základných škôl v Nitre zapísali rodičia 1250 detí

Ide o deti zapísané do 14 mestských základných škôl (ZŠ) v Nitre.

Ako uviedla radnica, konečný počet žiakov, ktorí nastúpia do 42 prváckych tried, však bude známy až na začiatku školského roka. „Pretože z uvedeného počtu bolo 188 detí zapísaných súčasne na dve až päť ZŠ,“ skonštatoval odbor školstva na mestskom úrade.

Na školský rok 2024/2025 zapísali rodičia najviac, celkovo 180 detí, v ZŠ Benkova.

Nasleduje ZŠ kniežaťa Pribinu so 148 a ZŠ Nábrežie mládeže so 127 budúcimi prvákmi. Okrem bežných tried otvorí mesto v novom školskom roku na ZŠ Škultétyho a ZŠ Fatranská prvý ročník s vyučovacím jazykom anglickým a na ZŠ Benkova triedu pre intelektovo nadaných žiakov.

Na zápis do nitrianskych ZŠ každoročne prichádzajú aj deti s trvalým pobytom v okolitých obciach.

„Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra garantujú v zmysle zákona prednostné prijímanie všetkých detí, ktoré majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy. A to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede prvého ročníka podľa kapacitných možností. Najvyšší počet žiakov v triede prvého ročníka ZŠ je 25 a v triede pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov najviac 12 detí,“ pripomenul mestský úrad.

Televízia Nitrička

Forgot Password