Distribútor energie vyzýva na orez a výrub stromov v blízkosti elektrického vedenia

Zeleň v ochrannom pásme a pod vedením môže siahať maximálne do výšky troch metrov od zeme.

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva vlastníkov a užívateľov pozemkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení. Zeleň v ochrannom pásme môže siahať maximálne do výšky 3 metrov od zeme. „Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách elektrického vedenia,“ pripomína distribútor.

V prípade, že stromy presiahnu maximálnu výšku, je potrebné zabezpečiť ich orezanie.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkom alebo užívateľom pozemkov zo zákona č. 251/2012 Z. z. „Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialitu správy podľa obce,“ informuje distribučná spoločnosť.

Lehota na realizáciu prác je najneskôr do 7. januára 2021.

Včasné a správne orezanie stromov má podľa distribútora zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie. Vlastník môže požiadať o náhradu nákladov spojených s odstránením či okliesnením stromov alebo kríkov najneskôr do 30. novembra 2020. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť fotodokumentáciu existujúceho stavu zelene a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu. Ak však vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti práce zabezpečiť nechce, distribútor na predmetný pozemok v súlade so zákonom vstúpi a odstránenie či okliesnenie porastu vykoná.

Foto: ilustračné/pixabay.com

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password