Colný úrad Nitra ponúka palety na humanitárne účely

Ponuku môžu využiť organizácie a zariadenia, ktoré poskytujú sociálnu pomoc pre ľudí v ťažkej životnej situácii.

Foto: FB Finančná správa

Nitrianski colníci zverejnili ponuku pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia. Ide o stovky kusov drevených paliet, ktoré je možné využiť na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov.

Organizácie tak môžu zaistiť základné potreby obyvateľov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo boli postihnutí mimoriadnou situáciou.

Colný úrad Nitra 702 kusov plochých drevených paliet ponúka bezodplatne.

„Takýto tovar je možné poskytnúť v súlade so zákonom o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi,“ uvádza úrad.

Zároveň dodáva, že ponuka zo zákona platí jednak pre Správu štátnych hmotných rezerv, jednak pre poskytovateľov sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotnícke zariadenia.

Využiť ju môžu aj neziskové organizácie alebo iné právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť v zariadeniach uvedených vyššie.

Písomnú žiadosť je možné podať do 10. februára 2023 aj osobne v podateľni úradu na Priemyselnej 5.

V žiadosti je potrebné uviesť počet kusov, spôsob a miesto použitia, respektíve vykládky. Viac sa dozviete na webstránke Finančnej správy SR.

Televízia Nitrička

Forgot Password