Čo môžeme spraviť pre bezdomovcov?

S príchodom studenších mesiacov sa treba venovať aj tejto otázke.

Pýtali sme sa základné otázky ohľadom možnosti ubytovania v azylovom dome. Oslovili sme Útulok pre bezdomovcov na Štúrovej 55, ktorého zriaďovateľom je samotné mesto. Ten je rozdelený na dve časti: celodenný pobyt a nocľaháreň.

V útulku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej situácii v zmysle VZN Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení neskorších dodatkov.

Poskytovanie sociálnej služby v útulku uzatvára fyzická osoba s Mestom Nitra na dobu najviac 1 rok. Prijímateľ sociálnej služby môže opätovne požiadať o predĺženie poskytovania sociálnej služby v útulku na dobu najviac 6 mesiacov, a to maximálne 2 krát po sebe. Následnou povinnosťou prijímateľa je prerušiť pobyt v útulku  minimálne na dobu 3 mesiacov. V útulku je možné poskytnúť sociálnu službu osobe v nepriaznivej životnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Klienti majú nájomnú zmluvu uzatvorenú s poskytovateľom sociálnej služby.

K dispozícii pre ľudí bez domova počas celého roka je aj nocľaháreň. Vtedy klient zaplatí poskytovateľovi za službu v deň prespania.

Bývajú ľudia v zariadení krátkodobejšie alebo dlhodobejšie?

Väčšina klientov v útulku aj v nocľahárni je skôr dlhodobo ubytovaná, alebo sú to opakované pobyty po určitej dobe.

Veľa ľudí bez domova sa ocitne v útulku vplyvom viacerých negatívnych okolností. To poznačí ich psychiku a je potrebné vyhľadať aj odbornú pomoc. Vtedy môže obvodný lekár odporučiť a predpísať návštevu psychológa.

Veľký záujem o to, aby sa ľudia vrátili do normálneho životného kolobehu je u pracovníkov zariadenia.

„Nájsť prácu klientom pomáhajú sociálni pracovníci v zariadení, v rámci sociálneho poradenstva. Sociálni pracovníci sa individuálne venujú klientom, pomáhajú im napísať životopisy, alebo žiadosti do zamestnania,“ konštatuje Naďa Šimová z odboru sociálnych služieb mesta.

Ak už sa teda človek ocitne v takejto nekomfortnej situácii, treba prísť do útulku pre bezdomovcov na Štúrovej ulici. Prespanie vonku v jesenných a zimných mesiacoch stálo životy mnohých ľudí. V útulku sa neprijímajú ľudia pod vplyvom omamných látok.

Som šéfredaktorkou Nitrianskeho hlásnika, ktorý tvorí tím mladých ľudí zaujímajúcich sa o aktuálne dianie a mapujúcich novinky z Nitry a okolia. Sme súčasťou televízie Nitrička, vďaka ktorej podchytávame dianie nielen prostredníctvom online sveta, ale témy ďalej rozvíjame aj v rámci nášho vysielania. Ak máte požiadavku na reportáž, sťažnosti, tipy alebo námety, neváhajte ma kontaktovať na adrese miriama.polakova@nitrianskyhlasnik.sk alebo na telefónnom čísle 0915/595 261

Televízia Nitrička

Forgot Password