Čo má pokryť miliónový úver Nitry?

Spolu s návrhom, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo bolo predstavených 19 priorít.

foto: TV Nitrička

Takto vyzerá návrh konkrétnych investičných akcií (v súlade s Akčným plánom PHSR 2020-2021) 

 1. Pešia lávka nad železnicou
 2. Revitalizácia detských ihrísk a staba nového inkluzívneho ihriska
 3. Stredisko mestských služieb – technika a modernizácia zastaraného vozového parku
 4. Infraštruktúra celomestského významu – napríklad komunikácie spájajúce jednotlivé mestské časti, chodníky, verejné priestranstvá
 5. PD + spolufinancovanie – projektové dokumentácie a 5% spolufinancovania investícií (napr. cyklolávka cez rieku Nitra, Mestský park, regenerácia vybraných vnútroblokov, Borina, Brezový Háj, Kreatívne centrum Nitra, kanalizácia, výťah na SZSS Zobor a iné
 6. Infraštruktúra v mestských častiach
 7. Kúpalisko
 8. Diely – lokálne centrum
 9. Plaváreň pod Borinou
 10. Zápasnícka hala
 11. Tenisová hala
 12. Toalety na Zoborskom kláštore
 13. Parkovacia politika
 14. Kasárne zeleň
 15. Predĺženie pešej zóny po OC Mlyny
 16. Skatepark Chrenová
 17. Župné námestie
 18. Kino Lipa – kultúrne centrum
 19. Radlinského ulica – dokončenie pešej zóny
Chodníky, cesty, parkovacia politika

Spomína sa viacero bodov. Jedným z nich je pešia lávka nad železnicou. Tá súčasná je už dlhšie v nevyhovujúcom stave. Predbežné náklady na rekonštrukciu vrátane výťahu sú vyčíslené na 671 tisíc eur. V rámci parkovacej politiky sa majú napríklad nakúpiť parkovacie automaty. Najväčšia časť investície stojí na budovaní a vyznačovaní parkovacích miest v zmysle normy.

Financie na úpravu a opravu infraštruktúry celomestského významu budú vyberané s ohľadom na počet užívateľov a mieru súčasného opotrebovania. Typickým príkladom je práve frekventovaná Hollého ulica.

Kultúra a verejné priestranstvá pre komunitu

„Predĺženie pešej zóny je jedným zo strategických krokov, ktoré umožní bezpečné a komfortné pešie prepojenie medzi pešou zónou a prestupným uzlom pri OC Mlyny,“ spomína primátor ďalší bod. Osobitne sa spomína Radlinského ulica, ktorá má poskytnúť zmysluplnejší priestor. Dnes totiž nie je vnímaná ako súčasť pešej zóny. Dôstojnú podobu treba dať údajne aj priestoru Župného námestia a tiež revitalizovať detské ihriská. Cieľom je dotvoriť skatepark na Dieloch, ktorý má isté komunitné problémy. Zlepšenie spravovanie má viesť k ich zníženiu.

Ďalšie peniaze preto oživia kultúru a zašlú slávu Kina Lipa ba Chrenovej. Vo vynovenom kultúrnom centre vytvoria kinosály s kapacitou asi 350 osôb. Mesto chce pokračovať v 2. a 3. etape revitalizácie mestského kúpaliska. Zápasnícka a Tenisová hala potrebujú tiež dotiahnuť. Dnes je v kasárňach pod Zoborom škôlka, pribudnúť majú ďalšie budovy určené pre kreatívne potreby komunity. Starostlivosť má byť venovaná aj lokálnej zeleni.

Škôlka v bývalých kasárňach (foto: NH)

Na dokúpenie techniky čaká Stredisko mestských služieb. Balík peňazí samostatne dostanú výbory mestských častí.

Počas dvojhodinovej diskusie časť poslancov poukázala na to, že neboli dostatočne zapojení do tvorby plánovaných investícií

„Podľa vyjadrenia viceprimátora Miloslava Špotáka pozývala radnica poslancov ešte počas leta k zapojeniu sa do príprav priorít akčného plánu PHSR, z ktorého plánované investície vychádzajú,“ uviedol poradca pre komunikáciu mestského úradu Henrich Varga. „Z pozvaných tridsať jedna poslancov ich prišlo päť,“ skonštatoval viceprimátor Miloslav Špoták. Projekcia bankových záväzkov by podľa radnice mala byť na konci roka 2022 o približne pol milióna eur nižšia, ako bola ku koncu októbra 2020.

Aj toto odznelo počas diskusie:

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password