Chcete sa stať vojakom, policajtom alebo hasičom? Toto musíte zvládnuť!

Pomáhať ľuďom a slúžiť vlasti je jedna zo základných náplní práce policajtov, vojakov či hasičov. Od ušľachtilej predstavy mnohých možno odradia prijímacie skúšky. Na tieto profesie totiž potrebujete výbornú fyzickú kondíciu, vyjadrovacie schopnosti, ale aj bezúhonnosť.

Prvým krokom je podanie písomnej žiadosti o prijatie. Primárnou podmienkou pre všetky tri profesie je bezúhonnosť. „Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody,“ informuje Ministerstvo vnútra SR. Bezúhonnosť sa dokazuje odpisom z registra trestov. Pripravte si aj kúpacie čapice a pravopisné pravidlá, budete ich potrebovať.

Policajný zbor

Ak uvažujete nad tým, že sa pridáte k príslušníkom policajného zboru, musíte spĺňať niekoľko podmienok:

  • Okrem bezúhonnosti je dôležitou vlastnosťou spoľahlivosť v tom zmysle, že nie ste považovaný za človeka, ktorý nadmerne požíva alkoholické nápoje, omamné, psychotropné a iné návykové látky.
  • Na výkon služby v policajnom zbore je vyžadované minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.
  • Vašu zdravotnú, telesnú a duševnú spôsobilosť preveria skúšky fyzickej zdatnosti, psychologické a lekárske vyšetrenia v špecializovaných zariadeniach MV SR. Previerke fyzickej zdatnosti sa nepodrobia muži nad 50 rokov a ženy nad 40 rokov. Fyzická zdatnosť sa overuje disciplínami, ako beh, plávanie, zhyby, ľah – sed.
  • Samozrejme musíte ovládať štátny jazyk. Previerka ovládania pozostáva z diktátu a kompozície, ktorej cieľom je overenie schopnosti stručne a jasne zostaviť súvislý text.
  • Ďalšou podmienkou je trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, spôsobilosť na právne úkony. Ku dňu prijatia do štátnej služby nesmiete byť členom žiadnej politickej strany alebo politického hnutia. Minimálny vek pre prijatie je 21 rokov.

V prijímacom konaní musíte predložiť niekoľko dokladov: písomnú žiadosť o prijatie, životopis a osobné doklady, ako sú rodný list, doklady o vzdelaní, sobášny list, rodné listy detí alebo ich overené odpisy. Polícia vás môže požiadať aj o predloženie posudku z posledných zamestnaní alebo iných dokladov.

„Krajské riaditeľstvá Policajného zboru prijímajú uchádzačov na základné útvary Policajného zboru služby poriadkovej polície, služby dopravnej polície, služby železničnej polície,“ uvádza MV SR.

Ak nespĺňate podmienku minimálneho veku (21 rokov) môžete sa stať policajným kadetom. Minimálna veková hranica je v tomto prípade 18 rokov.

Okrem veku, ale musíte spĺňať ostatné podmienky. Počas štátnej služby kadeta získate základné policajné vzdelanie. Už počas štúdia dostávate služobný plat, rovnakú výstroj ako príslušník PZ vo výkone, nárok na 6 týždňov dovolenky a bezplatné ubytovanie či stravovanie. „Po úspešnom ukončení štúdia kadet zloží služobnú prísahu a stane sa riadnym príslušníkom Policajného zboru,“ informuje MV SR.

Na Slovensku máme okrem vysokej školy – Akadémie Policajného zboru, tri stredné odborné školy Policajného zboru – v Bratislave, Pezinku a Košiciach. Tieto školy ponúkajú pomaturitné štúdium, ktoré trvá 8 – 12 mesiacov. Počas nich sa zameriate na viaceré činnosti polície, telesnej prípravy, zdokonalíte sa v informačných technológiách, cudzom jazyku a absolvujete odbornú prax.

Štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov.

„V praktickej časti poslucháč rieši modelovú situáciu typickú pre policajnú prax (služobný zákrok proti výtržníkom, domáce násilie, porušenie predpisov v cestnej premávke a pod.),“ dopĺňa MV SR. Školy zabezpečujú pre policajtov aj ďalšie štúdium v podobe kurzov, školení alebo výcvikov.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Väčšina podmienok pre vstup do profesionálnej armády je rovnaká ako v prípade polície:

  • Tiež musíte mať trvalý pobyt na Slovensku, ovládať štátny jazyk, byť bezúhonní, spoľahliví, spôsobilí na právne úkony, nesmiete byť členom politickej strany či hnutia, nemôžete podnikať ani robiť inú samostatnú zárobkovú činnosť.
  • Minimálny vek pre vstup do armády je 18 rokov a maximálny 30 rokov (môžete požiadať o výnimku z veku). Pre štúdium na Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika je maximálny vek 25 rokov, keďže ide o vysokú školu, je potrebná maturitná skúška.
  • Minimálne vzdelanie je stredná škola bez maturity.
  • Samozrejmosťou je opäť zdravotná, psychická a fyzická zdatnosť, ktorá bude preverovaná, a odovzdanie potrebných dokladov (overená kópia rodného listu, doklady o vzdelaní, kurzoch, osvedčeniach, osobný dotazník, životopis, doklady a potvrdenia z predchádzajúcich zamestnaní).

Žiadosť o prijatie sa podáva osobne alebo elektronicky na tzv. Regrutačnej skupine.

Regrutačná skupina pre Nitriansky kraj sa nachádza na Novozámockej ulici 1 v Nitre. Uplatnenie v ozbrojených silách závisí od toho či uchádzač už slúžil v iných ozbrojených zboroch alebo má základnú vojenskú službu. Viac o typoch štátnej služby tu.

Druhý stupeň výberového konania prebieha na Oddelení výberu personálu v Liptovskom Mikuláši.

Tu absolvujete posúdenie psychickej spôsobilosti. Psychológ sleduje vaše osobnostné predpoklady, emocionalitu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prejavy rizikového správania, schopnosť sociálneho kontaktu a plnenia úloh mimo Slovenska. Previerka fyzickej zdatnosti sa vykonáva v disciplínach ľah – sed a zhyby na hrazde (muži) alebo skok do diaľky (ženy), člnkový beh alebo beh na 60 metrov a beh na 12 minút. Podrobnejšie informácie získate tu.

Hasičský a záchranný zbor

Ani tu sa podmienky prijatia výrazne nemenia. Opäť je to bezúhonnosť, spôsobilosť, fyzická a psychická zdatnosť, ovládanie štátneho jazyka a odovzdanie potrebných dokladov (žiadosť, životopis, dotazník, overené osobné doklady, potvrdenie všeobecného lekára o možnosti podrobiť sa previerke fyzickej zdatnosti). Minimálny vek pre prijatie do zboru je 18 rokov.

Počas prijímacieho konania absolvujete písomný test, ktorého náročnosť sa odvíja od konkrétnej funkcie. Absolvujete tiež kontrolu odovzdaných dokladov, psychologické vyšetrenie, ústny pohovor a test fyzickej spôsobilosti.

Podľa Ministerstva vnútra sú testy rozdielne pre príslušníkov s nerovnomerne rozvrhnutým a rovnomerne rozvrhnutým služobným časom.

Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas majú príslušníci so službou mimo pohotovosť, teda zásahov alebo dispečeri a pracovníci v administratíve. Na výber je niekoľko disciplín: skok do diaľky alebo beh na 50 metrov, ľah – sed alebo zhyby na hrazde (ženy robia výdrž v zhybe) a 12-minútovka alebo plávanie voľným spôsobom. Viac sa dozviete tu.

Zdroje: minv.sk, regrutacia.sk

Foto ilustračné (pixabay.com, unsplash.com)

Máte k článku pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: monika.hozakova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password