Biomonitoring v areáli JLR priniesol prvé výsledky

Výstavba areálu závodu na výrobu automobilov pozmenila kvalitu miestneho ekosystému. Čo odhalil monitoring?

Myš kopčiarka zistená v areáli JLR a šidlo kráľovské zistené v závode JLR
Foto: UKF v Nitre

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre už od roku 2019 realizuje biomonitoring vybraných skupín bioty v areáli spoločnosti Jagur Land Rover. Projekt je realizovaný na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci a jeho cieľom je monitoring vybraných skupín živočíchov a rastlín, ktoré indikujú aktuálnu kvalitu ekosystému.

Prvé etapy projektu sa sústreďovali na monitoring retenčných a vsakovacích nádrží areálu automobilky.

A práve v rámci tohto výskumu sú k dispozícií prvé relevantné a vedecky podložené výsledky. Retenčné nádrže sa preukázali ako vhodný ekosystémový prvok. Okrem toho, že predstavujú ostrovy zelene, v ktorých rastú kvitnúce rastliny, tvoria tiež úkryt a prostredie pre hniezdenie živočíchov a sú vhodné ako napájadlá a zimoviská. „Okrem vodozádržných opatrení majú aj funkcie habitatov, čo následne podporuje aj ostatné druhy živočíchov v trofickom reťazci,“ uvádza univerzita.

V rámci biomonitoringu sa našli aj vzácne druhy živočíchov.

Tento jav podľa odborníkov z univerzity reprezentuje postupné obnovenie biodiverzity a nových vhodných stanovíšť v silne antropogénne zasiahnutom území a možno ho pripísať k obnove ekosystémov v priemyselnom areáli. Napriek tomu, že sa výstavba automobilových závodov v súlade so základnými environmentálnymi princípmi ukazuje pre čiastočnú obnova pôvodných alebo nových ekosystémov ako možná, stále je podľa odborníkov potrebné vykonávať dlhodobý biomonitoring. Len tak je totiž možné posúdiť vplyv automobilky na životné prostredie.

Takúto aktivitu možno zároveň označiť za príklad dobrej spolupráce automobilky s odborníkmi z prostredia univerzity. Pre tých, ktorí sa o výsledky skúmania zaujímajú podrobnejšie, je k dispozícii monitorovacia správa.

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password