Ako sú na tom nitrianske školské jedálne?

Útvar hlavného kontrolóra vykonal v roku 2019 celkom 20 kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach. Išlo o jedálne základných a materských škôl.

Predmetom kontrol je dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie. Dodržiavanie odporúčaných výživových dávok, zostavovanie jedálnych lístkov, kontrola kvality stravy, kontrola hmotnosti porcií hotových jedál, zásady správnej výrobnej praxe, tovary po garančnej lehote, osobná prevádzková hygiena a odoberanie vzoriek jedál a taktiež aj zdravotná odborná spôsobilosť zamestnancov.

Z 20 prípadov boli pri 5 zistené nedostatky.

Pri zistení nedostatku sa z kontroly vypracováva protokol, následne sa prerokováva na útvare hlavného kontrolóra. K zisteným nedostatkom sa prijímajú opatrenia.

Kto je zodpovedný za súčasný stav školských jedální?

Nedostatky boli zistené v oblasti dodržiavania materiálno-spotrebných noriem (3), pri kontrole hmotnosti porcií hotových jedál (1), v osobnej (2) a prevádzkovej hygiene (2). „Problémových je 5 škôl, z ktorých 4 mali len jeden záznam, ale Základná škola Škultétyho mala záznam zo šiestich sledovaných oblastí. Prebehla v jedálni personálna výmena?” reaguje poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová. Tiež tvrdí, že už v priebehu minulého roka evidovali nespokojnosť stravníkov na Základnej škole Škultétyho.

„Z týchto kontrolných zistení mi vychádzajú dva uhly pohľadu. Jeden je personálny a jeden je stav školskej jedálne a kuchyne na Základnej škole Škultétyho,” hovorí vedúca odboru školstva Mária Orságová. Na pretras sa dostala aj téma sťažností rodičov voči vedúcej školskej jedálne. Tá bola podľa Orságovej na chyby dostatočne upozornená. Na pozícii však funguje aj na ďalej. Personálne zmeny neprebehli.

Vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová.

Rekonštrukcia sa plánuje na jún 2020

S rekonštrukciou jedálne sa malo začať už v minulom roku. Nakoľko je rekonštrukcia veľmi obsiahla, nebolo možné ju uskutočniť v krátkom časovom intervale. So začiatkom rekonštrukcie sa začne v júni 2020. „Jedáleň a kuchyňa boli predané investičnému oddeleniu a mohli by sa spraviť všetky rozvody a odstrániť všetky nedostatky, ktoré boli zistené nielen útvarom hlavného kontrolóra, ale aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,” uzavrela Orságová.

Nutné sú pravidelné kontroly

Poslankyňa Mária Rácová prichádza s viacerými riešeniami daného problému. Podľa nej by sa mali zaviesť pravidelné fyzické kontroly. Písomné upozornenia sú nepostačujúce. „Veľakrát som nabádala, aby sme uvoľnili finančné zdroje, lebo niektoré školské jedálne sú v zlom stave. Napriek tomuto si myslím, že by sa komisia školstva mala viac zaujímať o tento problém,“ uzavrela tému Rácová.

Poslankyňa Šmehilová nevidí problém v technických podmienkach, ale v personálnom zlyhaní.

Mestské zastupiteľstvo Správu z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2019 prerokovalo a vzalo na vedomie.

Televízia Nitrička

Forgot Password