Aké sú povinnosti končiacich študentov?

Radosť vystrieda starosť. Končiaci študenti stredných a vysokých škôl v týchto dňoch riešia, aké sú ich povinnosti po ukončení štúdia.

Sociálne poistenie nie je povinné

Sociálna poisťovňa (SP) vysvetľuje, že študentom po maturitách a štátnych skúškach voči nej automaticky nevzniká žiadna povinnosť: Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. Preto nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti“.

K SP im vznikajú určité povinnosti až v prípade, že sa zamestnajú, nájdu si brigádu či začnú podnikať.

V prípade zamestnania povinnosť k SP rieši zamestnávateľ, ktorý ho zaregistruje a odvádza z jeho mzdy poistné tak, ako pri každom inom zamestnancovi. Keďže sociálne poistenie počas štúdia nie je povinné, končiaci študenti po zaevidované na úrade práce nemajú nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia.„Výnimkou sú študenti, ktorí sa dobrovoľne poistili a platili poistné dostatočne dlhé obdobie na priznanie konkrétnej dávky (podľa typu dobrovoľného poistenia pri splnení všetkých podmienok na konkrétnu dávku),“ spresňuje SP.

Ďalšiu výnimku tvoria študenti, ktorí poberali sirotský dôchodok.

Poberatelia sirotského dôchodku – polosiroty a siroty by mali SP oznamovať prerušenie, ukončenie alebo zmenu školy. „Nárok na výplatu sirotského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, t. j. v prípade študenta ukončením štúdia,“ uvádza SP. Okrem toho nárok na sirotský dôchodok zaniká aj vtedy, ak študent dosiahne vek 26 rokov. Štúdium sa overuje prostredníctvom potvrdenia školy. Väčšinou si tieto informácie vie poisťovňa overiť sama v registri ministerstva školstva. Poberatelia študujúci v zahraničí potvrdenie predkladajú sami.

Pri zdravotnom poistení sa povinnosti rôznia

„Za absolventa strednej školy platí poistné štát do konca letných prázdnin, najdlhšie do 31. augusta. Absolvent vysokej školy je poistencom štátu do dňa zloženia štátnej záverečnej skúšky,“ upresnila zdravotná poisťovňa Dôvera. Vo väčšine prípadov zdravotným poisťovniam netreba nič oznamovať. O tom, že študent ukončil štúdium a prestal byť poistencom štátu sa vedia dozvedieť z ministerstva školstava. „Ak absolvent strednej školy nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, nezamestná sa alebo nezačne podnikať, môže sa prihlásiť na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie,“ konštatuje Všeobecná zdravotná poisťovňa. Rovnako to platí pre absolventa vysokej školy. Poistenie tak za neho bude hradiť štát. Ak sa neprihlási na úrade, najneskôr do 8. októbra by sa mal hlásiť zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ. Podľa ZP Dôvera by absolvent mal okrem samoplatenia oznamovať? ak odchádza za štúdiom alebo za prácou do zahraničia, alebo ak začína podnikať inak ako na živnosť.

foto ilustračné: pixabay.com

Televízia Nitrička

Forgot Password