Aké nedostatky objavil hlavný kontrolór?

Jeho úlohou je kontrola dodržiavania predpisov, hospodárenia s majetkom mesta a plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. V roku 2019 preveril vyše 30 subjektov na území mesta.

„Kontroly boli vykonané v zmysle plánov kontrolnej činnosti, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Okrem plánovaných kontrol útvar hlavného kontrolóra vykonával aj kontrolu plnenia opatrení, ktoré boli prijaté na odstránenie nedostatkov pri jednotlivých kontrolách,“ hovorí Darina Keselyová, hlavná kontrolórka mesta Nitry.

Podľa Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2019 bolo počas minulého roku vykonaných 34 kontrol. Z toho 13 bolo podľa plánu kontrolnej činnosti, 1 mimo plánu a 20 z nich boli kontroly zariadení školského stravovania.

„Tri kontroly boli vykonané na Mestskom úrade Nitra, jedna v príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ďalšie tri kontroly v obchodných spoločnostiach v zakladateľskej pôsobnosti mesta a jedna kontrola v obchodnej spoločnosti zabezpečujúcej služby vo verejnom záujme,“ opisuje štruktúru kontrol mesto Nitra a pokračuje: „kontrolované boli aj dva športové kluby, kvalita podávaných jedál v školských jedálňach a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.“    

Kontrolná činnosť nitrianskej hlavnej kontrolórky zasiahla napríklad spoločnosti Nitrianska investičná., u ktorej sa preverovalo financovanie rekonštrukcie futbalového štadióna FC Nitra či Službyt Nitra, ktorá prijala osem opatrení.

Kontrola prebehla taktiež u dopravcu Arriva Nitra. Hlavný kontrolór dohliadol na použitie a vyúčtovanie príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta. Športové kluby TJ Stavbár a VKP-SPU Nitra tiež počas roka 2019 prijali návštevu hlavného kontrolóra. Preverené bolo u nich použitie dotácií poskytnutých z mestského rozpočtu. Spolu bolo pri kontrole klubov prijatých 5 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Priebeh dvoch kontrol pokračoval ešte aj v roku 2020, do dnešného dňa sú však už obe ukončené. „V súčasnosti je kontrola investičnej akcie Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa uzatvorená. Včera prebehlo prerokovanie správy o výsledku kontroly s kontrolovaným subjektom a správa bude predložená na najbližšie zastupiteľstvo,“ informovala Keselyová. Zároveň dodáva, že kontrola hospodárenia v Základnej škole Sčasného 22, Nitra-Dražovce je už tiež uzavretá a v najbližších dňoch bude správa o výsledku kontroly prerokovaná.

„Čo sa týka kontrol mimo kontrolnej činnosti, tá spočívala hlavne vo vypracovaní stanovísk k návrhu rozpočtu, záverečného účtu a taktiež aj k návrhu dodržiavania podmienok pre prijatie úveru.  Okrem toho ÚHK v rámci mimo kontrolnej činnosti vykonáva agendu vybavovania sťažností a petícií,“ vysvetľuje hlavná kontrolórka.

K vykonanej práci ÚHK v roku 2019 sa vyjadril len poslanec Peter Košťál, ktorý požiadal o dodatočné informácie k posledným trom kontrolám na jednotlivých subjektoch: „Chcel by som porovnať, či jednotlivý štatutár školy alebo iného subjektu robí stále tie isté chyby a či tých nedostatkov má viac alebo menej v porovnaní s predchádzajúcimi kontrolami. Na základe toho by sme si potom mohli zosumarizovať, či je to v poriadku alebo nie.“ Hlavná kontrolórka žiadosti vyhovela, a tak sumarizácia v elektronickej podobe bude predstavená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

Televízia Nitrička

Forgot Password