EIT Food RIS Consumer Engagement Labs

Seniori pomohli s vývojom potravinárskeho produktuSprávy

Seniori pomohli s vývojom potravinárskeho produktu

Na SPU zapojili do vývoja potravinárskych produktov seniorov.

Forgot Password